دریافت ها

از طریق این بخش می توانید پیام های کوتاه دریافتی خود را، مشاهده و مدیریت نمایید.

توضیح قسمت های مختلف این بخش:

1 متن پیام کوتاه ارسال شده را در این قسمت می توانید مشاهده نمایید.

2 در این قسمت شماره تلفن کاربری که برای شما پیام فرستاده است نمایش داده می شود و چنان چه قبلا این شماره تلفن را در دفتر تلفن خود ثبت کرده باشید،به جای شماره نام شخص مورد نظر را می توانید ببینید.

3 کل پیام های ارسالی و دریافتی به این شماره در این قسمت قابل مشاهده است.

4 تاریخ دریافت این پیام کوتاه در این قسمت نمایش می یابد.

5 از این قسمت می توانید انتخاب کنید چه تعداد از پیام ها در یک صفحه نمایش داده شود.

6 تعداد کل پیام های دریافتی شما در این قسمت نمایش می یابد.

7 با کلیک بر روی این قسمت پیام هایی که از قسمت پایین انتخاب کرده اید حذف خواهند شد.