تعرفه شماره اختصاصی

شماره های سفارشی شماره هایی هستند که به انتخاب خود شما می باشند. به طور مثال اگر شماره 14 رقمی 1000 را انتخاب کنید می توانید در ادامه آن از شماره موبایل خود استفاده کنید. ( 10009120000000 )

و اگر غیر سفارشی را انتخاب نمایید، شماره ای به صورت رندوم به شما اختصاص داده می شود.

 

  • قیمت خطوط اختصاصی 1000 : (قیمت ها به ریال می باشد)

 

ردیف

نمونه شماره

تعداد ارقام

کاربران

غیر سفارشی

سفارشی

1

1000XXXXXXXXXX

14

145,000

450,000

2

1000XXXXXXXXX

13

450,000

850,000

3

1000XXXXXXXX

12

800,000

1,550,000

4

1000XXXXXXX

11

1,500,000

2,850,000

5

1000XXXXXX

10

1,900,000

4,150,000

6

1000XXXXX

9

2,600,000

5,150,000

7

1000XXXX

8

3,600,000

7,150,000

8

1000XXX

7

35,150,000

9

1000XX

6

60,150,000

 

قیمت خطوط اختصاصی  3000 :(قیمت ها به ریال می باشد)

ردیف

نمونه شماره

تعداد ارقام

کاربران

1

3000XXXXXXXXXX

14

250000

2

3000XXXXXXXX

12

1050000

3

3000XXXXXX

10

1150000

4

3000XXXXX

9

استعلام شود

5

3000XXXX

8

استعلام شود

خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد.

 

قیمت خطوط اختصاصی 2000 :(قیمت ها به ریال می باشد)

ردیف

تعداد ارقام

کاربران

غیر سفارشی

سفارشی

غیر رند

نیمه رند

رند

خیلی رند

1

12

2,150,000

2,600,000

3,150,000

3,515,000

استعلام شود

2

10

4,150,000

5,100,000

7,150,000

10,150,000

استعلام شود

3

9

7,150,000

8,100,000

10,150,000

15,150,000

استعلام شود

4

8

12,150,000

14,150,000

16,150,000

25,150,000

استعلام شود

قیمت خطوط 9 رقمی و 8 رقمی خیلی رند (مثلا 20002222 ) باید توسط اوپراتور استعلام گردد

 

  • قیمت خطوط اختصاصی 5000

قیمت خطوط اختصاصی 5000 باید توسط اوپراتور استعلام گردد

 

  • قیمت خطوط اختصاصی خط ثابت :(قیمت ها به ریال می باشد)

ردیف

نمونه شماره

تعداد ارقام

کاربران

1

021XXXXXXXX

10

1,200,000

2

021XXXXX

7

5,650,000

3

021XXXX

6

6,750,000

 

 

همچنین این صفحات می تواند مفید باشد