ویرایش سریع در لیست کالا

ویرایش سریع در لیست کالا

ممکن است شکا بخطار تغییر موجودی یا قیمت و یا دیگر اظلاعات کالا نیاز به تغییرات سریع داشته باشید کافی است  با انتخاب دکمه ویرایش سریع  اطلاعات اولیه کالا را در صفحه کالا ویرایش کنید.

در تصویر باز شده اطلاعات مورد نظر را ویرایش کنید: