نظرات

از طریق این بخش می توانید امکان دریافت نظرات را در وب سایت خود داشته باشید. به این صورت که در جعبه ابزار > ابزارهای محتوا > نظرات را به بر روی صفحه خود بکشید.

 

 

نظرات ارسال شده برای شما علاوه بر اینکه ایمیل می شود ، در قسمت اشخاص> نظرات هم قابل مشاهده است.

 

 

به صورت پیش فرض در تنظیمات ست شده که وقتی نظری ارسال می شود، تا وقتی تایید نشده باشد آن نظر نشان داده نمی شود و باید در صفحه زیر به تایید مدیریت رسیده باشد تا قابل مشاهده شود.

در صورتیکه مایلید به صورت اتوماتیک تمام نظرات نمایش داده شوند، در تنظیمات ست کنید که نظرات تایید نشده هم نشان داده شود.