اخبار

 این بخش برای مدیریت اخبار وارد شده و همچنین مشاهده لیست اخبار استفاده می شود.

  1. 1  با کلیک بر روی این قسمت خبرهای جدیدی، که از قسمت پایین انتخاب کردید در حالت تایید قرار خواهند گرفت و در صفحه ی اصلی نمایش داده می شود.
  2. 2 در صورتی که بر روی این لینک کلیک کنید خبرهای انتخاب شده در صفحه ی اصلی نمایش نمی یابد.
  3. 3 با کلیک بر روی این قسمت خبرهای انتخاب شده از قسمت پایین حذف خواهند شد.
  4. 4 برای جستجو بین اخبار وارد شده بر روی این لینک کلیک کنید، که ابتدا باید گروه،  تاریخ درج خبر، نوع خبر(تایید شده، تایید نشده) را تایین نمایید.
  5. 5 از این قسمت می توانید خبر جدیدی را درج نمایید.
  6. 6 از این قسمت می توانید برای ویرایش خبر وارد شده استفاده کنید.