خبر جدید

برای اضافه کردن خبر جدید می توانید از این بخش استفاده کنید.

  1. 1 خبر وارد شده توسط شما، ممکن است غیر از تیتر اصلی، شامل تیترهای فرعی نیز باشد، شما می توانید رو تیتر، یا  به عبارت دیگر تیتری که در بالای تیتر اصلی  قرار دارد را در این قسمت وارد کنید.
  2. 2 تیتر یا عنوان خبر خود را در این قسمت وارد کنید.
  3. 3 اگر مایل باشید خلاصه ایی از خبر وارد شده در صفحه اصلی نمایش یابد،  آن را در این قسمت وارد کنید.
  4. 4 برای اضافه کردن عکس از این لینک استفاده کنید.
  5. 5 اگر مایل باشید می توانید منبع خبر خود را در این قسمت وارد کنید.