قالب ها

1 اگر از قالب های رایگان برای وب سایت خود استفاده می کنید می توانید از این قسمت مشاهده و یا در صورت تمایل آن را عوض کنید.

2 در صورتی که قالب اختصاصی بر روی سایت شما ست شده است می توانید در این قسمت آن را مشاهده، انتخاب و یا به روز رسانی کنید.

3 همچنین می توانید برای سفارش قالب اختصاصی متناسب با سایت خود از این قسمت استفاده نمایید.