گروه ها 1

قبل از وارد کردن کالا باید حتما محصولات خود را  گروهبندی کنید، کاربر بوسیله این دسته بندی ها، هدایت شده و سبد خرید خود را تکمیل و یا صفحات مورد نظر خود را انتخاب مینماید.

1. برای اضافه کردن گروه جدید بر روی  کلیک کنید.

2.بعد از باز شدن صفحه جدید  را وارد کنید.

3.اگر میخواهید گروهی زیر گروه، گروهی دیگر شود کافی است از گزینه ریشه والد آن گروه را انتخاب کنید.

4. درنهایت دکمه ذخیره را کلیک