حواله ها

در این بخش می توانید حواله هایی که مشتریان در سیستم وارد می کنند، را تایید و مدیریت نمایید.

1برای جستجو در بین حواله های وارد شده در سیستم، پس از وارد کردن نام پرداخت کننده، تاریخ و وضعیت حواله بر روی این لینک کلیک کنید.

2 برای حذف حواله ها، حواله های موردنظر خود را از جدول پایین انتخاب و بر روی این لینک کنید.