مقاله جدید

از این قسمت برای اضافه کردن مقاله جدید استفاده می شود.

  1. 1 در صورتی که نمایش کامل را تیک نزده باشید، متنی که در این بخش وارد می کنید در صفحه اول نمایش خواهد یافت.
  2. 2 در صورت انتخاب این گزینه مقاله به صورت کامل درج خواهد شد در غیر این صورت فقط خلاصه مقاله نمایش داده می شود.
  3. 3 برای اضافه کردن عکس به صفحه از این قسمت استفاده کنید.
  4. 4 اگر مایل باشید نام نویسنده مقاله را ذکر کنید می توانید آن را در این قسمت وارد کنید.
  5. 5 از این قسمت می توانید تاریخ  درج  مقاله را انتخاب کنید.
  6.