گردش مالی

کلیه پرداخت هایی که در سایت اتفاق می افتد در این بخش قابل مشاهده است.

 

 

1جزئیات پرداخت، کلیه ی مراحل پرداختی که کاربر داشته است را نشان می دهد .