پرداخت نقدی

ممکن است مدنظر داشته باشید کاربرتان از روش های دیگری پرداخت داشته باشد. به عنوان مثال از پیک استفاده کرده و پرداخت آن در محل باشد.

برای این منظور از این روش استفاده می شود.

برای فعال سازی کافیست، از قسمت ویرایش تیک گزینه "فعال" را زده و تایید نمایید.